Игри

Информация за страница Лизинг

Лизинг е инструмент за финансиране, който представлява възмездно предоставяне на право на временно ползване на движимо имущество или пък недвижим имот. Те са предоставени от лизингоиздател на друго лице. Най-често въпросното лице се нарича наематал или пък лизингополучател. В замяна на това наемателят/лизингополучателят пък получава право на владеене върху предоставеното му имущество срещу възмездяване на лизингоиздателя посредством постоянни или пък предварително договорени плащания. Лизингът по своята същност може да бъде определен като вид финансова сделка. Той улеснява както ползването, така също и придобиването на даден актив. Договорът за него е регламентиран Глава двадесет и трета от ТЗ и от съответстващите разпоредби на ЗЗД, които засягат договора за заем. Финансов и оперативен са двата вида лизинг, които съществуват в нашата страна. Лизингоиздателят и съответно лизингополучателят пък са двете страни, които включват договора за заем. По силата на въпросния договор издателят предоставя за ползване на получателя лизинговата вещ, на която е собственик. От своя страна получателят заплаща лизингови вноски за това ползване.

    Финансовият лизинг осигурява улеснение при извършването на покупко-продажба на определен актив. Това става в случаите, когато купувачът не разполага с цялата необходима сума. При този вид лизингоиздателят или вече е собственик, или пък по искане на получателя става собственик на дадена вещ. Той я предоставя за ползване на получателя/наемателя. Вещта се ползва от получателя, който от своя страна плаща всякакви свързани с нея разходи. В това число влизат данъци и такси, а също така получателят поема цялата отговорност за погасяването на въпросната вещ. С всяка месечна вноска получателят плаща част от цената на вещта, като същевременно плаща и лихва. Тя се налага в резултат на разсрочването на плащането. Получателят е заплатил цялата цена на вещта тогава, когато са внесени всички вноски. Тогава собственикът на вещта му я връчва и получателят вече се превръща в нейн собственик. Този вид лизинг е обичаен и може да се среща при покупката на различни по вид стоки. В това число влизат автомобили, офис оборудване или пък производствени машини. В повечето случаи клиентът иска да купи стоката от доставчика, но не разполага със сумата или пък не иска да я плати наведнъж.

    Именно поради тази причина получателят взима стоката на лизинг от доставчика или пък се обръща към специализирано лизингово бюро. В по-голямата част от случаите клиентът обикновено плаща първоначалната вноска или пък само участие от цената на вещта. Що се отнася до останалата част на цената, тя се разпределя на равни месечни вноски. Към тях обикновено се добавя и лихва заради направеното разсрочване. Лизингоиздателят има право да си върне заетата на получателя вещ до окончателното изплащане на лизинговия актив. Това защитава издателя на лизинг, защото в случай на неплащане от страна на наемателя издателят има право да си върне лизинговата вещ. По този начин самата вещ служи като един вид обезпечение на лизинговите вноски. След като обаче вещта бъде напълно изплатена на лизингоиздателя, последният прехвърля собствеността върху получателя на лизинг. За да може дадено дружество да извършва лизинг по занятие, то трябва да има лиценз от Българска Народна Банка и да отговаря на изискванията на Закона за кредитните институции.

Етикети:   Ремонт на дограма , Мебели , Лаптоп , Компютри , Автомобили , Техника
eXTReMe Tracker